poradenské pracoviště

Jsme tu pro tebe, když máš nějaký problém ve škole, s učením, nebo potřebuješ pomoc a radu.

Image

Ing. Oldřich Fojtek

Výchovný poradce

Když se ti ve škole nedaří, nebo máš ty či tví spolužáci nějaké problémy, obrať se na mě.

Kontakt

E-mail: oldrich.fojtek@sigmundovaskola.cz
Telefon: +420 585 757 737
Mobil: +420 721 747 947
kabinet 220, 2. patro vpravo

Konzultace v sudý týden
středa 13:30 – 14:30, čtvrtek 10:15 – 11:00

Konzultace v lichý týden
pondělí 14:00 – 15:00, úterý 11:00 – 12:00

Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Image

Ing. Lenka Pomykalová

Kariérový poradce

Můžeš se na mě obrátit pro radou ohledně tvé kariéry.

Kontakt

E-mail: lenka.pomykalova@sigmundovaskola.cz
Telefon: +420 585 757 735
Mobil: +420 774 747 428
kabinet 122, 1. patro vpravo

Konzultace v sudý týden
středa 9:10 – 10:10, pátek 8:00 – 9:00

Konzultace v lichý týden
pondělí 8:20 – 9:20, středa 8:20 – 9:20

Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Image

Mgr. Hana Grundová

Metodik prevence

Obrať se na mě, jestli potřebuješ pomoci, nebo se ti zdá, že se v tvém okolí děje něco, co není v pořádku.

Kontakt

E-mail: hana.grundova@sigmundovaskola.cz
Telefon: +420 585 757 723
Mobil: +420 608 902 867
kabinet tělesné výchovy – přízemí vlevo

Konzultace v sudý týden
středa 13:30 – 14:30, čtvrtek 10:15 – 11:00

Konzultace v lichý týden
pondělí 14:00 – 15:00, úterý 11:00 – 12:00

Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Výchovný poradce

 • zaměřuje se na pomoc při vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání
 • připravuje návrhy další péče o tyto žáky,
 • zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • zprostředkovává ostatním pracovníkům školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.,
 • snaží se předcházet a případně řešit výchovné obtíže žáků, vytvářet systém včasné identifikace žáků s výukovými potížemi a strategii pro jejich prevenci.

Kariérový poradce

 • podporuje k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • realizuje individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy,
 • identifikuje schopnosti, zájmy, dovednosti a vzdělávací potřeby žáků s využitím kariérové diagnostiky,
 • poskytuje informace o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání,
 • poskytuje aktuální odborné informace o trhu práce,
 • organizuje informační, poradenské a vzdělávací akce k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.

Metodik prevence

 • působí především v oblasti prevence rizikového chování žáků,
 • zajišťuje intervence v krizových situacích (úrazy, úmrtí blízkých,…),
 • metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti rizikových projevů chování žáků,
 • v případě výskytu těchto jevů se podílí na intervenci a následné péči,
 • sleduje žáky s rizikovým chováním,
 • spolupracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků,
 • součástí jeho práce jsou aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků – prevence kriminality, zneužívání návykových látek, násilí, šikany, záškoláctví apod.,
 • věnuje se prevenci v oblasti zdravého životního stylu, prevenci v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí

Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz