logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Informace podle zákona 106/1999 Sb.
Název školy:
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Adresa školy:
Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Olomoucký kraj

Adresa zřizovatele:
Jeremenkova 40 A, 779 00 Olomouc

Ředitel
Mgr. Pavel Michalík

Údaje o jmenování:
Dne 25. 8. 2003 byl jmenován do funkce ředitele školy Mgr. Pavel Michalík, UR/58/49/2003 ze dne 31. 7. 2003 se souhlasem MŠMT ze dne 9. 7. 2003, č.j. 22 529/03-25

Úplné znění zřizovací listiny ze dne 25. 9. 2009

RED IZO - ředitelství
600 017 192
IZO - střední školy
110036859
IZO - domova mládeže
110036867

IČ:66935733
DIČ: CZ66935733

E-mail
sekretariat@sigmundovaskola.cz

Web:
www.sigmundovaskola.cz

Telefon:
Sekretariát - 585 757 711
Dílna - 585 757 718
Domov mládeže - 606 069 272

Fax:
585 757 725

Úřední hodiny:
Pondělí až pátek od 7:00 do 11:30, od 12:30 do 14:00, jinak dle dohody.

Vymezení předmětu činnosti:
Škola, je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Připravuje žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností v oblasti strojírenství v odpovídajících učebních oborech, které jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a ve studijních oborech pro výkon náročných dělnických povolání, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou. Studium v učebních oborech je tříleté a ve studijních oborech je čtyřleté. Dále je možno pokračovat v nástavbovém denním dvouletém studiu (večerním tříletém studiu), které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v určitém učebním oboru. Toto studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Škola zajišťuje žákům teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Je školou regionální, komplexní a spolupracuje s několika desítkami firem v regionu, ve kterých zajišťuje provozní praxi žáků vyšších ročníků.

Součástmi školy je domov mládeže.

Škola zajišťuje ve spolupráci s dalšími partnery různé formy celoživotního vzdělávání ve strojírenských a přidružených oborech.

Studijní obory:
Mechanik seřizovač, Provozní technika (nástavbové studium)

Učební obory
Karosář (Klempíř - strojírenská výroba), Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik (Zámečník)

Jména osob určených k poskytování informací:
Mgr. Dana Lysická, sekretářka ředitele, tel. 585 757 711, e-mail: sekretariat@sigmundovaskola.cz
Mgr. Pavel Michalík, ředitel školy, tel. 585 757 731

Sazebník úhrad za poskytování informací
V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitel školy sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací.

Věcné náklady
- pořízení kopie – formát A4
- pořízení kopie elektronické podoby
- papír – formát A4
- náklady spojené s odesláním požadované informace dle sazebníku České pošty

Osobní náklady (v případě, že poskytnutí požadované informace vyžaduje činnost nad rámec běžných povinností pověřeného pracovníka)
Vychází se z průměrné hodinové mzdy násobené časovou náročností vyhledání a poskytnutí informace.

Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem proti potvrzení na pokladně školy.


Jméno pracovníka pověřeného přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení:
Mgr. Dana Lysická, sekretářka ředitele, tel.: 585 757 711, e-mail: sekretariat@sigmundovaskola.cz

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace